Publications

SEI Publication

Author(s): Andersson, K.

Year: 2012

In: SEI Working Paper No. 2012-08 (Svenska)

Type: Working paper

Language:
Swedish

Centre:
Global
Stockholm

Link to SEI author:

Varför multifunktionella våtmarker? En studie om våtmarksimplementering och aktörssamverkan i Sverige

See English version

Studien genomfördes inom ramen för det EU-finansierade projektet Baltic COMPASS och huvudsyftet var att sammanställa de svenska erfarenheterna av anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet.

Restaurering och anläggning av våtmarker har blivit en vedertagen miljöåtgärd i några av Östersjöregionens länder för att bidra till ett mer hållbart lantbruk. Trots stora insatser i Sverige nådde man enbart 60 % av det uppsatta målet att anlägga 12 000 hektar våtmark mellan år 2000 och 2010.

Faktorer som varit drivande och de som hämmat utvecklingen identifierades, särskilt med avseende på förvaltningssystemet. Våtmarkernas möjlighet att bidra med en mängd olika ekosystemtjänster har varit av extra intresse. Studien är baserad på en analys där berörda parter deltagit, genom intervjuer med representanter från myndigheter, intresseorganisationer och den privata sektorn, som genomförts mellan januari och juni 2012.

Både främjande faktorer och begränsningar för utvecklingen i Sverige som utrycktes av de intervjuade diskuteras i denna rapport. Faktorer som visat sig avgörande för att erhålla framgångsrika storskaliga våtmarksprojekt inkluderar bland annat: 1) Involvera nyckelaktörer som kan bidra till en kontinuerlig närvaro och utveckla en långsiktig relation med lantbrukarna; 2) ett komplett stöd måste finnas tillgängligt för lantbrukarna, både vad gäller information och teknisk rådgivning, samt en konkurrenskraftig ekonomisk kompensation; 3) satsning på ett system som främjar storskaliga projekt med avrinningsområdesperspektiv; och 4) befrämja våtmarkers multipla fördelar, som deras utbud av ekosystemtjänster och värde som naturlig buffert, istället för att begränsa fokus till näringsreduktion.


Ladda ner rapporten (PDF, 1,8MB)


Om SEI Working Papers:
SEI:s serie Working Papers syftar till att öka vår forsknings tillgänglighet, nå en bredare publik och stimulera till diskussion och dialog. SEI Working Papers presenterar pågående arbete och innehåller vanligtvis preliminär forskning, analys, slutsatser och rekommendationer. De flesta utkast refereegranskas i ett senare skede för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller bok. Vissa Working Papers innehåller angelägen och innovativ kunskap som vi anser värdefull och användbar för politiker och beslutsfattare, men som inte alltid är avsedd för senare publicering.

Share this page:
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious RSS Feed