Publications

SEI Publication

Author(s): Persson, L., Persson, Å., Nykvist, B.

Year: 2015

In: SEI Working Paper No. 2015-03

Type: Working paper

Language:
Swedish

Centre:
Stockholm

Link to SEI authors:

Styrmedel och insatser för att minska svensk konsumtions påverkan på hälsa och miljö

Rapporten analyserar olika styrmedel och insatser med syfte att nå generationsmålet; att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Negativ miljö- och hälsopåverkan av konsumtion kan härledas till produktens produktionsvolym och/eller varans produktionsmetod. Svensk import utgör cirka 40 procent av BNP och import av varor står för mer än hälften av det värdet.

Elektronik och fordon är stora underkategorier i importstatistiken. Livsmedel och textilvaror är varugrupper som utgör mindre delar av importens värde, men som kan vara förenade med stora anspråk på landyta och miljö- och hälsopåverkan i de producerande länderna.

Denna kartläggning omfattar över 60 styrmedel och andra insatser som kan påverka hur generationsmålet uppnås. Resultatet av kartläggningen visar att det finns en hel del redan förverkligade styrmedel och insatser av relevans, men att de inte har haft effekt på en större skala för att skapa mer hållbara konsumtionsmönster. Det råder inte brist på idéer, snarare brist på slagkraftig handling. Åtta specifika och konkreta rekommendationer på policynivå presenteras.

Rapporten är framtagen av forskare vid Stockholm Environment Institute på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för den fördjupade utvärderingen av generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2015. Rapporten har samfinansierats av Naturvårdsverket och SEI.

Naturvårdsverkets genomför regelbundet fördjupade utvärderingar över möjligheterna att nå Sveriges miljömål. Den fördjupade utvärdering som denna rapport ingår i kommer att slutrapporteras hösten 2015.

 

Läs rapporten (PDF, 1.5MB)

Share this page:
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious RSS Feed